หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมี 2 แผน แผน ก.(ทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ทั้ง 2 แผนมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ตามตารางหลักสูตร ดังนี้

แผน ก. แบบ ก.2

นักศึกษาจะต้องมีการลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตรต่อไปนี้

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  36 หน่วยกิต

แผน ข.

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
  36 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ขาดพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมตามความจำเป็นไม่เกิน 6 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต