หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

แผนการศึกษา

แผนการศึกษา ก แบบ ก 2

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AB 531 ประชาคมอาเซียนและการออกแบบธุรกิจ                     
The ASEAN Community and Business Design
3
AB 532 การตลาดดิจิทัลและพฤติกรรมผู้บริโภคสำหับประเทศในกลุ่มอาเซียน
Digital Marketing and Consumer Behavior Analysis for ASEAN Countries
3
AB 535 การจัดการการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน
Financial Management and Financial Technology for ASEAN Countries
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AB 533 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน
Organization and Human Resource Management for ASEAN Countries
3
AB 534

การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจอาเซียน

Internal Control and Risk Management for ASEAN business

3
AB 536 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน
Logistics and Supply Chain Management for ASEAN Countries
3

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AB 537 กลยุทธ์ประกอบธุรกิจอาเซียนในยุคดิจิทัล
ASEAN Business Strategies in the Digital Era
3
AB 710 วิทยานิพนธ์
Thesis
3
AB XXX วิชาเลือก
Elective Course
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AB 710 วิทยานิพนธ์
9

แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AB 531 ประชาคมอาเซียนและการออกแบบธุรกิจ                     
The ASEAN Community and Business Design
3
AB 532 การตลาดดิจิทัลและพฤติกรรมผู้บริโภคสำหับประเทศในกลุ่มอาเซียน
Digital Marketing and Consumer Behavior Analysis for ASEAN Countries
3
AB 535 การจัดการการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน
Financial Management and Financial Technology for ASEAN Countries
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
AB 533 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน
Organization and Human Resource Management for ASEAN Countries
3
AB 534

การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจอาเซียน

Internal Control and Risk Management for ASEAN business

3
AB 536 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน
Logistics and Supply Chain Management for ASEAN Countries
3

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AB 537
กลยุทธ์ประกอบธุรกิจอาเซียนในยุคดิจิทัล
ASEAN Business Strategies in the Digital Era
3
AB XXX วิชาเลือก
Elective Course 1
3
AB XXX วิชาเลือก 2
Elective Course 2
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AB 701 การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
6
AB XXX วิชาเลือก 3
Elective Course3
3