MASTER OF COMMUNICATION ARTS

ดร.การดา ร่วมพุ่ม

ดร.การดา ร่วมพุ่ม

 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
  • นศ.ม. (วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ธรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์วิชาชีพ
  • ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจและการเมือง
  • นักเขียนนวนิยายในรูปแบบ Pocket book & E-book
 • ความเชี่ยวชาญและความสนใจทางวิชาการ
  • การสื่อข่าวและการรายงานข่าว การวิเคราะห์ข่าว
  • การเขียนเชิงสร้างสรรค์ บันเทิงคดี
  • สื่อกับเด็กและเยาวชน