ติดต่อ 02-954-7300 ต่อ 578, 579 หรือ [email protected]

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมัครเรียนMaster of Communication Arts

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  • อัปสกิลด้านการสื่อสารการตลาดควบคู่กับการสร้างคอนเทนต์
  • หลักสูตร 1 ปีครึ่ง สามารถจบภายใน 1 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • โอนความรู้และประสบการณ์การทำงานมาเป็นหน่วยกิตได้
  • ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักสื่อสารในภูมิทัศน์สื่อใหม่ ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ทั้งในมิติสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

การเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า อ่าน และถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีด้านการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์และสามารถมองสิ่งต่างๆ ได้อย่างรอบด้าน พร้อมกับการเสริมสร้างทักษะการวางแผนกลยุทธ์และการสร้างสรรค์สื่อในหลากหลายรูปแบบให้ทั้งแหลมคมและทั้งละเอียดอ่อนขึ้น สามารถจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในสายงานที่หลากหลาย ทั้งในองค์กรภาครัฐ เอกชน อาชีพอิสระ หรือการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจของตนเอง