MASTER OF COMMUNICATION ARTS

สุธิตา หมายเจริญ

สุธิตา หมายเจริญ

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“การได้มาเรียนโททำให้เราได้เปิดโลก เปิดโอกาสตัวเองในการพัฒนา เราอยู่กับการปฏิบัติ แต่วันหนึ่งเรามาเจอทฤษฎี เมื่อนำทฤษฎีกับปฏิบัติมาผสมกัน มันทำให้การทำงานของเราคล่องตัวมากยิ่งขึ้น”

BROADEN UP การเรียนรู้ขยายมุมมองให้กว้างขึ้น