MASTER OF COMMUNICATION ARTS

พิชญ์ชาญ เจือสุวรรณ์

พิชญ์ชาญ เจือสุวรรณ์

ผู้ประกาศข่าว NBT และ TNN16

“การเรียนปริญญาโททำให้เราได้รู้จักทฤษฎีต่างๆ Case Study ต่างๆ ได้รู้จักมุมมองและแนวความคิดที่มันหลากหลายมากๆ ช่วยให้เราเติบโตทางความคิด ทำให้คิดเป็นระบบและมองงานที่เราทำได้ลึกซึ้งกว่าเดิม”

GROW UP การเติบโตเกิดจากการเรียนรู้