MASTER OF COMMUNICATION ARTS

ภัทรบุตร เขียนนุกูล

ภัทรบุตร เขียนนุกูล

นักแสดงและพิธีกร และนักการตลาด

“การเรียนโทมันต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูง เราต้องมี Passion มากๆ ถึงจะผ่านมันไปได้ โดยเฉพาะช่วงทำ Thesis แต่ก็ถือเป็นการฝึกทำให้เราแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และที่สำคัญคือแข็งแรงในเรื่องของความรู้”

PUSH UP การเรียนรู้คือการฝึกฝนให้พร้อมเผชิญความท้าทาย