MASTER OF COMMUNICATION ARTS

ดร.พันธกานต์ ทานนท์

ดร.พันธกานต์ ทานนท์

 • การศึกษา
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสื่อสารมวลชน) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประสบการณ์วิชาชีพ
  • ผู้บรรยายเสียง บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description - AD) และอื่นๆ
  • โปรดิวเซอร์รายการคนหูหนวกรู้สู้โควิด Live
 • ความเชี่ยวชาญและความสนใจทางวิชาการ
  • วัฒนธรรมศึกษา (ภาพตัวแทน อัตลักษณ์ การประกอบสร้าง)
  • เพลงและมิวสิกวิดีโอ
  • สื่อพื้นบ้าน
  • การผลิตสื่อเพื่อคนพิการ