เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 
นางสาวสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก
เจ้าหน้าที่หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 

นางจิรากร อ่ำจันทร์

  • ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (โฆษณา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เจ้าหน้าที่หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 

นายจีระนันท์ ทองเสน่ห์

  • นบ. นิติศาสตรบันฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์