ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Laws

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.ม.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.M.

ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.ปรัชญา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความทันสมัยสามารถตอบสนองรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางกฎหมายชั้นสูง มีความคิด และความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายได้อย่างมีคุณธรรม

2.ความสำคัญของหลักสูตร

นักกฎหมายเป็นบุคลากรที่ใช้วิชาชีพเพื่อรักษาความเป็นธรรมของสังคม และมีความเกี่ยวข้องกับการการดำเนินไปของสังคมทั้งในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของสังคม และเป็นวิศวกรสังคม หลักสูตรที่ผลิตนักกฎหมายเพื่อมาทำหน้าที่ให้กับสังคมจึงต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จีงมีความจำเป็น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และหลักการที่สำคัญทางกฎหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ได้

2.2 มีความสามารถค้นคว้า คิด วิเคราะห์ และวิจัยทางกฎหมายได้

2.3 มีทักษะในฐานะผู้มีวิชาชีพกฎหมายในการทำงานด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายในการปฎิบัติหน้าที่

2.5 มีความชำนาญทางกฎหมายเฉพาะด้าน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เหมาจ่าย 200,000 บาท

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาแบบทวิภาค มีระยะเวลาการศึกษาประมาณภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  09.00-16.00 น.

ภาคเรียนที่ 1เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมี
วิทยฐานะที่สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • ผู้พิพากษา
 • อัยการ
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ทนายความ
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • นักการเมือง
 • นักธุรกิจ
 • ตุลาการศาลปกครอง
 • นิติกร

1.หมวดวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
-
LW 502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
-
LW 530 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน
3
LW 531 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3
LW 534 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี » เลือก 1 รายวิชา
2
LW 670 นิติปรัชญา » เลือก 1 รายวิชา
2
* สําหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) ชื่อวิชา
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 533 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3
LW 532 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 535 บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี 4 รายวิชา
8
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) ชื่อวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก.2
LW 710 วิทยานิพนธ์
12
แผน ข.
LW 701 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
LW xxx วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

2.หมวดวิชากฎหมายมหาชน

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
-
LW 502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
-
LW 540 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3
LW 541 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูงและสถาบันการเมือง 1
3
LW 542 กฎหมายปกครองชั้นสูง 1
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี » เลือก 1 รายวิชา
2
LW 670 นิติปรัชญา » เลือก 1 รายวิชา
2
* สําหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) ชื่อวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 543 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
3
LW 544 กฎหมายการคลังชั้นสูง
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 545 บัณฑิตสัมมนากฎหมายมหาชน
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี 4 รายวิชา
8
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) ชื่อวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก.2
LW 710 วิทยานิพนธ์
12
แผน ข.
LW 701 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
LW xxx วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

3.หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
-
LW 502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
-
LW 550 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา
3
LW 551 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง
3
LW 552 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี » เลือก 1 รายวิชา
2
LW 670 นิติปรัชญา » เลือก 1 รายวิชา
2
* สําหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) ชื่อวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 553 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี 4 รายวิชา
8

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 555 บัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา
3
LW 554 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) ชื่อวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก.2
LW 710 วิทยานิพนธ์
12
แผน ข.
LW 701 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
LW xxx วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

4.หมวดวิชากฎหมายทางการแพทย์

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (11 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
-
LW 502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
-
LW 560 กฎหมายทางการแพทย์และสาธารณสุข
3
LW 561 นิตเวชและนิติวิทยาศาสตร์
3
LW 562 วิธีพิจารณาคดีจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี » เลือก 1 รายวิชา
2
LW 670 นิติปรัชญา » เลือก 1 รายวิชา
2
* สําหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) ชื่อวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 563 พยานหลักฐานคดีทางการแพทย์
3
LW 564 การดำเนินการยุติคดีทางการแพทย์ก่อนชั้นศาล
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LW 565 สัมมนากฎหมายทางการแพทย์
3
LW xxx วิชาเลือกเสรี 4 รายวิชา
8
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต) ชื่อวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก.2
LW 710 วิทยานิพนธ์
12
แผน ข.
LW 701 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
LW xxx วิชาเลือกเสรี 3 รายวิชา
6