ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Laws

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : น.ม.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : LL.M.

ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.ปรัชญา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความทันสมัยสามารถตอบสนองรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางกฎหมายชั้นสูง มีความคิด และความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายได้อย่างมีคุณธรรม

2.ความสำคัญของหลักสูตร

นักกฎหมายเป็นบุคลากรที่ใช้วิชาชีพเพื่อรักษาความเป็นธรรมของสังคม และมีความเกี่ยวข้องกับการการดำเนินไปของสังคมทั้งในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของสังคม และเป็นวิศวกรสังคม หลักสูตรที่ผลิตนักกฎหมายเพื่อมาทำหน้าที่ให้กับสังคมจึงต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จีงมีความจำเป็น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และหลักการที่สำคัญทางกฎหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ได้

2.2 มีความสามารถค้นคว้า คิด วิเคราะห์ และวิจัยทางกฎหมายได้

2.3 มีทักษะในฐานะผู้มีวิชาชีพกฎหมายในการทำงานด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายในการปฎิบัติหน้าที่

2.5 มีความชำนาญทางกฎหมายเฉพาะด้าน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เหมาจ่าย 200,000 บาท

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาแบบทวิภาค มีระยะเวลาการศึกษาประมาณภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  09.00-16.00 น.

ภาคเรียนที่ 1เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมี
วิทยฐานะที่สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • ผู้พิพากษา
 • อัยการ
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ทนายความ
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • นักการเมือง
 • นักธุรกิจ
 • ตุลาการศาลปกครอง
 • นิติกร

1. สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

แผน ก2

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 611 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง
3
LG 612 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3
LG 613 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
LG 790 วิทยานิพนธ์
3-6
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 790 วิทยานิพนธ์
6-9
   
3

แผน ข

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 611 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง
3
LG 612 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง
3
LG 613 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3
LG 790 การค้นคว้าอิสระ
 
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3

2. สาขากฎหมายเอกชน

แผน ก2

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 621 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง
3
LG 622 กฎหมายทรัพย์สินชั้นสูง
3
LG 623 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชน
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
LG 790 วิทยานิพนธ์
3-6
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 790 วิทยานิพนธ์
6-9
   
3

แผน ข

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 621 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง
3
LG 622 กฎหมายทรัพย์สินชั้นสูง
3
LG 623 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชน
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3
LG 790 การค้นคว้าอิสระ
 
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3

3. สาขากฎหมายมหาชน

แผน ก2

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 631 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
3
LG 632 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3
LG 633 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
LG 790 วิทยานิพนธ์
3-6
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 790 วิทยานิพนธ์
6-9
   
3

แผน ข

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 631 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
3
LG 632 กฎหมายปกครองชั้นสูง
3
LG 633 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3
LG 790 การค้นคว้าอิสระ
 
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3

4. สาขากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม

แผน ก2

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 641 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
3
LG 642 กฎหมายบริษัทและองค์กรธุรกิจชั้นสูง
3
LG 643 ปัญหาชั้นสูงในสัญญาทางธุรกิจ
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
LG 790 วิทยานิพนธ์
3-6
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 790 วิทยานิพนธ์
6-9
   
3

แผน ข

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 641 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
3
LG 642 กฎหมายบริษัทและองค์กรธุรกิจชั้นสูง
3
LG 643 ปัญหาชั้นสูงในสัญญาทางธุรกิจ
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3
LG 790 การค้นคว้าอิสระ
 
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3

5. สาขากฎหมายการเกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

แผน ก2

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 651 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
3
LG 652 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตรง
3
LG 653 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
LG 790 วิทยานิพนธ์
3-6
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 790 วิทยานิพนธ์
6-9
   
3

แผน ข

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 651 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
3
LG 652 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3
LG 653 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3
LG 790 การค้นคว้าอิสระ
 
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3

6. สาขากฎหมายการแพทย์

แผน ก2

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 661 กฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3
LG 662 กฎหมายความรับผิดทางการแพทย์
3
LG 663 ความผิดพลาดทางการแพทย์และเหตุป้องกันได้
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
LG 790 วิทยานิพนธ์
3-6
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 790 วิทยานิพนธ์
6-9
   
3

แผน ข

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 501 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3
LG 502 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
3
LG 602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง
3
LG 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
LG 604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง
3
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LG 601 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
3
LG 661 กฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข
3
LG 662 กฎหมายความรับผิดทางการแพทย์
3
LG 663 ความผิดพลาดทางการแพทย์และเหตุป้องกันได้
3

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3
LG 790 การค้นคว้าอิสระ
 
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  วิชาเลือก
3
  วิชาเลือก
3