ศาตราจารย์ ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา เลื่อนฉวี      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว

รองศาสตราจารย์ปิยะนุช โปตะวณิช      ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่สอบเปิดเล่มแล้ว