หลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     : Master of Laws

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : น.ม.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      : LL.M.

ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.ปรัชญา

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความทันสมัยสามารถตอบสนองรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม มุ่งเน้นให้นักศึกษา มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางกฎหมายชั้นสูง มีความคิด และความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องทันสมัย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถใช้ความรู้ทางกฎหมายได้อย่างมีคุณธรรม

2.ความสำคัญของหลักสูตร

นักกฎหมายเป็นบุคลากรที่ใช้วิชาชีพเพื่อรักษาความเป็นธรรมของสังคม และมีความเกี่ยวข้องกับการการดำเนินไปของสังคมทั้งในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือของสังคม และเป็นวิศวกรสังคม หลักสูตรที่ผลิตนักกฎหมายเพื่อมาทำหน้าที่ให้กับสังคมจึงต้องมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง จีงมีความจำเป็น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี และหลักการที่สำคัญทางกฎหมาย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ได้

2.2 มีความสามารถค้นคว้า คิด วิเคราะห์ และวิจัยทางกฎหมายได้

2.3 มีทักษะในฐานะผู้มีวิชาชีพกฎหมายในการทำงานด้านกฎหมายในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 มีจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายในการปฎิบัติหน้าที่

2.5 มีความชำนาญทางกฎหมายเฉพาะด้าน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

เหมาจ่าย 200,000 บาท

ระบบการจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาแบบทวิภาค มีระยะเวลาการศึกษาประมาณภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  09.00-16.00 น.

ภาคเรียนที่ 1เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมี
วิทยฐานะที่สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา สำหรับประสบการณ์การทำงานให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์

3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย
 • ผู้พิพากษา
 • อัยการ
 • ที่ปรึกษากฎหมาย
 • ทนายความ
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • นักการเมือง
 • นักธุรกิจ
 • ตุลาการศาลปกครอง
 • นิติกร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย        :หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ     : Master of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        :นิติศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      : Master of Laws

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)      : น.ม.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      : LL.M.

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมาย ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ให้ผู้สําเร็จการศึกษารู้เท่าทัน สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน โดยให้ความสําคัญกับปัญหา ต่างๆ ของสังคม การนําความรู้ไปพัฒนางานทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างความเข้มแข็งทางด้าน วิชาการ การวิจัย ความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ นําความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

2. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ให้ตรงและสอดคล้อง กับความต้องการของสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศ ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ สามารถนําความรู้และหลักวิชาปรับใช้กับการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ นิติกร นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจ และใช้ความรู้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ

การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในหลักสูตร นอกจากเพื่อให้เกิดความ เชี่ยวชาญในทางทฤษฎี โดยศึกษาเนื้อหาแนวความคิดและวิเคราะห์ปัญหาแล้ว นักศึกษายังสามารถเพิ่ม ความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ โดยเลือกฝึกงานในกรอบวิชาการปฏิบัติทางกฎหมายได้ด้วย

เพื่อให้บรรลุถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนิติศาตรมหาบัณฑิต กําหนดโครงสร้างหลักสูตรไว้ดังนี้ คือ

1. แบ่งหมวดวิชากฎหมายที่จะเปิดสอนออกเป็น 4 หมวด คือ

ก. กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ
ข. กฎหมายมหาชน
ค. กฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา
ง. กฎหมายทางการแพทย์

แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาบังคับหมวดและกลุ่มวิชาเลือก

ก. กลุ่มวิชาบังคับหมวด เป็นกลุ่มวิชาที่เป็นกรอบความรู้และความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้เลือกหมวดวิชา และโอกาสที่จะนําไปประกอบ วิชาชีพต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

ข. กลุ่มวิชาเลือก มี 2 กลุ่มย่อย คือ

1. วิชาบังคับเลือก เฉพาะนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข. ให้เรียนวิชา เลือกเสรีในหมวดวิชาที่เลือกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เพื่อให้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น

2. วิชาเลือก ทั้งแผน ก. และแผน ข. เป็นกลุ่มวิชาซึ่งเปิดโอกาส ให้นักศึกษาที่สนใจ และประสงค์จะศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ความสามารถใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป โดยจัดเป็นวิชาเลือกของแต่ละหมวดและวิชา เลือกเสรีของทุกหมวด ทั้งนี้นักศึกษามีสิทธิเลือกศึกษาวิชาเลือกเสรีได้จากทุกหมวดวิชา และยังเลือก วิชาบังคับหมวดนอกหมวดวิชาที่เลือกศึกษาเป็นวิชาเลือกเสรีได้อีกด้วย สําหรับนักศึกษาที่ไม่เคยเรียนวิชานิติปรัชญามาก่อนในระดับปริญญาตรี ให้เรียนรายวิชา

LW 670 นิติปรัชญา เป็นวิชาเลือกเสรีด้วย

นอกจากนั้นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดโครงสร้างให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และวิธีบรรจุเข้ารับราชการตุลาการและข้าราชการอัยการ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการตุลาการและ คณะกรรมการอัยการ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาเพื่อสอบเข้ารับราชการในตําแหน่งดังกล่าวด้วย