รายวิชา

                  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

      เป็นวิชาไม่นับหน่วยกิต และไม่นำผลการศึกษามาคำนวณแต้มรวมเฉลี่ย นักศึกษาต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน ในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ดังนี้

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 501    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                                             3 (3-0-9)

              (Integrated English Language Skill Development)

LG 502    ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย                                                               3 (3-0-9)

              (English for Lawyers)

เงื่อนไขการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานให้เป็นไปตามประกาศของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และตามการพิจารณาของกรรมการวิชาการหลักสูตร

 

                 หมวดวิชาหลัก (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 601     ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย                                                                 3 (3-0-9)

               (Legal Research Methodology)

LG 602     กฎหมายแพ่งชั้นสูง                                                                             3 (3-0-9)

               (Advanced Civil Law)

LG 603     กฎหมายอาญาชั้นสูง                                                                          3 (3-0-9)

               (Advanced Criminal Law)

LG 604     กฎหมายมหาชนชั้นสูง                                                                        3 (3-0-9)

               (Advanced Public Law)

 

                 หมวดวิชาเอก (9 หน่วยกิต)

                นักศึกษาที่เลือกแผน ก2 และ แผน ข จะต้องลงทะเบียนในวิชาเอกที่ตนเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง
จำนวน 9 หน่วยกิต ดังนี้

                  กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 611     การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง                                   3 (3-0-9)

               (Advanced  Criminal Justice Administration)      

LG 612     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced Criminal Procedure Law)

LG 613     ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา                                                               3 (3-0-9)

               (Advanced Problems in Criminal Law)

 

                กฎหมายเอกชน

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 621     กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และละเมิดชั้นสูง                                      3 (3-0-9)

               (Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law)

LG 622     กฎหมายทรัพย์สินชั้นสูง                                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced Properties Law)

LG 623     ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชน                                                            3 (3-0-9)

               (Advanced Problems in Private Law)

 

                 กฎหมายมหาชน

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 631       กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมืองชั้นสูง                                    3 (3-0-9)

                (Advanced Constitutional Law and Political Institution)

LG 632      กฎหมายปกครองชั้นสูง                                                                       3 (3-0-9)

                (Advanced Administrative Law)

LG 633      ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน                                                           3 (3-0-9)

                (Advanced Problems in Public Law)

                 

                  กฎหมายธุรกิจ และนวัตกรรม

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 641       กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมชั้นสูง                                    3 (3-0-9)

                (Advanced Intellectual Properties and Innovative Law)

LG 642       กฎหมายบริษัท และองค์กรธุรกิจชั้นสูง                                                   3 (3-0-9)

                (Advanced Company and Business Organization Law)

LG 643       ปัญหาชั้นสูงในสัญญาทางธุรกิจ                                                            3 (3-0-9)

                (Advanced Problems in Business Contract)

 

                  กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 651      กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ                                                                3 (3-0-9)

                (Law of Natural Resources)

LG 652      กฎหมายการเกษตร และสถาบันการเกษตร                                            3 (3-0-9)

                (Law of Agriculture and Agricultural Institute)                                 

LG 653      กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง                                                                   3 (3-0-9)

                (Advanced Environmental Law)

 

                  กฎหมายการแพทย์

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 661     กฎหมายด้านการแพทย์ และสาธารณสุข                                                 3 (3-0-9)

               (Medical and Public Health Law)

LG 662      กฎหมายความรับผิดทางการแพทย์                                                        3 (3-0-9)

                (Law of Medical Liability)

LG 663      ความผิดพลาดทางการแพทย์ และเหตุป้องกันได้                                    3 (3-0-9)

                (Medical Error and Prevention Cause)

 

                   หมวดวิชาเลือก (3-12 หน่วยกิต)

  • นักศึกษาสามารถเลือกวิชาที่เป็นวิชาในหมวดวิชาเอก (รหัส 6xx) ที่ต่างจากวิชาเอกที่ตนเลือกหรือ                    จะเลือกวิชาเลือกใดก็ได้ต่อไปนี้ ตามเกณฑ์ในแต่ละแผนการเรียน
  • นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชานิติปรัชญาในชั้นปริญญาตรีต้องเลือกวิชานิติปรัชญาเป็นวิชาเลือกด้วยโดยสามารถนับหน่วยกิตได้

 

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 701     นิติปรัชญา                                                                                        3 (3-0-9)

               (Philosophy of Law)

LG 702      การศึกษาตามแนวแนะ                                                                     3 (3-0-9)

               (Suggested Study)

LG 711     กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ                                                           3 (3-0-9)

               (International Criminal Law)

LG 712      อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาชั้นสูง                                                  3 (3-0-9)

               (Advanced Criminology and Penology)

LG 713      กฎหมายพยานชั้นสูง                                                                        3 (3-0-9)

               (Advanced Law of Evidence)

LG 714     กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ                                                                3 (3-0-9)

               (Comparative Criminal Law)

LG 715     สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                                    3 (3-0-9)

               (Human Rights and Criminal Justice)

LG 716      อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง                                                         3 (3-0-9)

               (Advanced  Economic Crime)

LG 717      กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ                                                            3 (3-0-9)

               (Penalty Law)

LG 721      กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced Intellectual Property Law)

LG 722     การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ                                                               3 (3-0-9)

               (Business Dispute Settlement)

LG 723     กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                                  3 (3-0-9)

               (Consumer Protection Law)

LG 724      กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงิน                                              3 (3-0-9)

               (Banking and Financial Institution Law)

LG 725      กฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการ                                                3 (3-0-9)

               (Bankruptcy and Business Reorganization Law)

LG 726      กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced Civil Procedure Law)

LG 731     กฎหมายการคลังชั้นสูง                                                                        3 (3-0-9)

               (Advanced Public Finance Law)

LG 732      กฎหมายปกครองท้องถิ่นชั้นสูง                                                             3 (3-0-9)

               (Advanced Local Administration Law)

LG 733     กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced  Administration Procedure Law)

LG 734      กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง                                      3 (3-0-9)

               (Election and Political Party Law)

LG 735      ปรัชญาการเมือง                                                                                  3 (3-0-9)

               (Political Philosophy)

LG 736      กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐ                                                 3 (3-0-9)

               (State Responsibility Law)

LG 737      กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                                              3 (3-0-9)

               (Public Economic Law)

LG 738      กฎหมายกับนโยบายสาธารณะ                                                              3 (3-0-9)

               (Law and Public Policy)

LG 741      กฎหมายล้มละลายข้ามพรมแดน                                                           3 (3-0-9)

               (Cross Border Insolvency Law)

LG 742      กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา                             3 (3-0-9)

               (Intellectual Property Management Law)

LG 743     กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา และบันเทิง                                              3 (3-0-9)

               (Sport Business and Entertainment Law)

LG 744     กฎหมายเกี่ยวกับนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีชั้นสูง               3 (3-0-9)

               (Advanced Innovation Artificial Intelligence and Technology Law)

LG 745      กฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง                                                     3 (3-0-9)

               (Advanced  International Trade Law)

LG 746      กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศชั้นสูง                                                 3 (3-0-9)

               (Advanced International Investment Law)

LG 747      กฎหมายภาษีและจริยธรรมทางภาษีชั้นสูง                                                3 (3-0-9)

               (Advanced Tax Law and Tax Ethics)

LG 748      กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลชั้นสูง                                         3 (3-0-9)                                                     

               (Advanced Private International Law)

LG 749      กฎหมายแรงงานชั้นสูง                                                                           3 (3-0-9)

               (Advanced Labour Law)

LG 751     กฎหมายทรัพยากรดิน                                                                            3 (3-0-9)

               (Land Resource Law)

LG 752      กฎหมายทรัพยากรน้ำ                                                                           3 (3-0-9)

               (Water Resource Law)

LG 753      กฎหมายทรัพยากรป่าไม้                                                                      3 (3-0-9)

              (Forestry Resource Law)

LG 754     กฎหมายทรัพยากรประมง                                                                      3 (3-0-9)

               (Fishery Resource Law)

LG 755     กฎหมายทรัพยากรพันธุกรรมพืช                                                            3 (3-0-9)

              (Plant genetic resources law)

LG 756      กฎหมายพลังงาน                                                                                3 (3-0-9)

               (Energy Law)

LG 761      กฎหมายธุรกิจการรักษาพยาบาล                                                           3 (3-0-9)

               (Medical Care Business Law)

LG 762      นิติเวช และนิติวิทยาศาสตร์                                                                   3 (3-0-9)

               (Forensic Medicine and Forensic Science)

LG 763     จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ                                                     3 (3-0-9)

               (Health Profession Ethics)

LG 764      พยานหลักฐานคดีทางการแพทย์                                                            3 (3-0-9)

               (Evidence for Medical Cases)

LG 765      การระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนชั้นศาล                                          3 (3-0-9)

               (Medical Dispute Settlement Before Trial)

LG 766     ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายการแพทย์                                                          3 (3-0-9)

               (Advanced Problems in Medical Law)

 

                  หมวดวิชา การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต) สำหรับแผน ข

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LG 780      การค้นคว้าอิสระ                                                                                 3(0-0-12)

               (Independent Study)

                  หมวดวิชา วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สำหรับแผน ก2

LG 790      วิทยานิพนธ์                                                                                     12 หน่วยกิต

                (Thesis)

                  วิชาบังคับร่วม 2 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 501    ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย                                                                  2 (2-0-9)

              (Research Methodology in Law)

LW 502    ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย                                                           2 (2-0-9)

              (English for Lawyer)

 

                 วิชาบังคับหมวด (Required Core Course) 18 หน่วยกิต แยกเป็น 4 หมวดวิชา

                 1.หมวดวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 530     ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน                                                               3 (3-0-9)

               (Theories and Principles of Private Law)

LW 531     กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                                       3 (3-0-9)

               (Law on Intellectual Property)

LW 532     กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ                                                                  3 (3-0-9)

               (Corporate Finance Law)

LW 533     กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ                                                                 3 (3-0-9)

               (International Trade Law)

LW 534     กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง                                                                         3 (3-0-9)

               (Advanced Law of Taxation)

LW 535     บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ                                       3 (3-0-9)

               (Graduate Seminar in Private and Business Law)

 

                 2.หมวดวิชากฎหมายมหาชน

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 540     ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน                                                                 3 (3-0-9)

               (Theories and Principles of Public Law)      

LW 541     กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูงและสถาบันการเมือง 1                                          3 (3-0-9)

               (Advance Constitutional Law and Political Institution)

LW 542     กฎหมายปกครองชั้นสูง 1                                                                           3 (3-0-9)

               (Advanced Administrative Law 1)

LW 543     กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ                                                                     3 (3-0-9)

               (Public Economic Law)

LW 544     กฎหมายการคลังชั้นสูง                                                                                3 (3-0-9)

               (Advanced Public Finance Law)

LW 545     บัณฑิตสัมมนากฎหมายมหาชน                                                                    3 (3-0-9)

               (Graduate Seminar in Public Law)

 

                3.หมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 550     ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา                                                                    3 (3-0-9)

               (Theories and Principles of Criminal Law)

LW 551     อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง                                                               3 (3-0-9)

               (Advanced Criminology and Penology)

LW 552     การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                                                  3 (3-0-9)

               (Criminal justice Administration)

LW 553     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ                                                  3 (3-0-9)

               (Comparative Criminal Procedure Law)

LW 554     ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา                                                                      3 (3-0-9)

               (Advanced Problem in Criminal Law)

LW 555     บัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา                                                                       3 (3-0-9)

               (Graduate Seminar in Criminal Law)

 

                 4.หมวดวิชากฎหมายทางการแพทย์

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 560       กฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข                                                      3 (3-0-9)

                (Medical Law and Public Health)

LW 561      นิติเวชและนิติวิทยาศาสตร์                                                                           3 (3-0-9)

                (Forensic Medicine and Forensic Science)

LW 562      วิธีพิจารณาคดีจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ                                      3 (3-0-9)

                (Ethics Procedure for Health Workers)

LW 563      พยานหลักฐานคดีทางการแพทย์                                                                   3 (3-0-9)

                (Evidence for Medical Cases)

LW 564      การดําเนินการยุติคดีทางการแพทย์ก่อนชั้นศาล                                               3 (3-0-9)

                (Process of Ended Medical Case before the Court)

LW 565      สัมมนากฎหมายทางการแพทย์                                                                     3 (3-0-9)

                (Medical Law Seminar)

                 

                  วิชาเลือกเสรี (Free Elective Course) จัดเป็น 5 กลุ่ม

                  แผน ก. เลือกเรียน 16 หน่วยกิต

                  แผน ข. เลือกเรียน 22 หน่วยกิต

                  1.กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                    หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 601       กฎหมายแพ่งชั้นสูง                                                                                     2 (2-0-6)

                (Advanced Civil Law)

LW 602       ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ                                          2 (2-0-6)

                (Advanced Problems in private and Business Law )

LW 603       กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ                                                         2 (2-0-6)

                (Comparative Problems in Private and Business Law)

LW 604       กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม                                                     2 (2-0-6)

                (International Environment Law)

LW 605       กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ                                                                   2 (2-0-6)

                (Laws on Arbitration)

LW 606       กฎหมายเกี่ยวกับการค้าและการบัญชี                                                              2 (2-0-6)

                (Law on Trade and Accounting)

LW 607       กฎหมายการธนาคาร                                                                                     2 (2-0-6)

                (Banking Law)

LW 608       กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือและทางอากาศ                                            2 (2-0-6)

                (Law Relating to Maritime and Air Transportation)

LW 609       กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                                              2 (2-0-6)

                (Consumer Protection Law)

LW 610       กฎหมายเกี่ยวกับองค์การธุรกิจ                                                                        2 (2-0-6)

                (Business Organization Law)

LW 611       สัมมนาปัญหากฎหมายภาษีอากร                                                                     2 (2-0-6)

                (Seminar in Law of Taxation)

LW 612       สัมมนาปัญหากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ                                               2 (2-0-6)

                (Seminar in Private and Business Law)

LW 613       กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                                  2 (2-0-6)

                (International Economic Law)

LW 614       กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ                                                                   2 (2-0-6)

                (International Tax Law)

LW 615       กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                                                           2 (2-0-6)

                (Private International Law)

LW 616       กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน                                                                              2 (2-0-6)

                (Investment Law)

LW 617       กฎหมายเปรียบเทียบ                                                                                     2 (2-0-6)

                (Comparative law)

 

                  2.กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                              หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 620      กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูงและสถาบันการเมือง 2                                                     2 (2-0-6)

                (Advanced Constitutional Law and Political Institution 2)

LW 621      กฎหมายปกครองชั้นสูง 2                                                                                      2 (2-0-6)

                (Advanced Administrative Law 2 )                                 

LW 622      กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ                                                                                  2 (2-0-6)

                (Organic Law)

LW 623      ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน                                                                              2 (2-0-6)

                (Advanced Problems in Public Law)

LW 624      กฎหมายเกี่ยวกับทะเล                                                                                           2 (2-0-6)

                (Law of The Sea)

LW 625      กฎหมายเกี่ยวกับสหภาพยุโรป                                                                                2 (2-0-6)

                (European Union Law )

LW 626      กฎหมายปกครองฝรั่งเศส                                                                                       2 (2-0-6)

                (French Administrative Law)

LW 627      กฎหมายปกครองอังกฤษและสหรัฐอเมริกา                                                               2 (2-0-6)

                (English and American Administrative Law)

LW 628      สัมมนาปัญหากฎหมายปกครอง                                                                              2 (2-0-6)

                (Seminar in Administrative Law )

LW 629      สัมมนาปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ                                                                           2 (2-0-6)

                (Seminar in Constitutional Law )

LW 630      กฎหมายปกครองเยอรมัน                                                                                       2 (2-0-6)

                (German Administrative Law)

LW 631      กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง                                                                     2 (2-0-6)

                (Advanced Administrative Procedure )

LW 632      กฎหมายเลือกตั้งและรัฐสภาชั้นสูง                                                                           2 (2-0-6)

                (Advanced Electoral and Parliamentary Law)

LW 633      หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทางรัฐธรรมนูญ                                                                  2 (2-0-6)

                (Constitutional Cases)

 

                  3.กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                            หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 640     กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ                                                                             2 (2-0-6)

               (International Criminal Law)

LW 641      กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ                                                                                 2 (2-0-6)

                (Comparative Criminal Law)

LW642      สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา                                                     2 (2-0-6)

                (Human Rights and Criminal Justice)

LW 643      กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง                                                                              2 (2-0-6)

                (Advanced Law of Evidence )

LW 644      อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ                                                                                 2 (2-0-6)

                (Economic Crime )

LW 645      กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ                                                                           2 (2-0-6)

                (Penalty Law)

 

                 4.กลุ่มวิชากฎหมายทางการแพทย์

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 650     ความรับผิดชอบทางการแพทย์ตามกฎหมายบัญญัติ                                            2 (2-0-6)

               (Law of Medical Liability)

LW 651      ความผิดพลาดทางการแพทย์และเหตุป้องกันได้                                                 2 (2-0-6)

                (Comparative Criminal Law)

LW 652      กฎหมายธุรกิจการรักษาพยาบาล                                                                      2 (2-0-6)

                (Health Care Business Law)

                  5.กลุ่มวิชาเลือกเสรีของทุกหมวดวิชา

รหัสวิชา       ชื่อวิชา                                                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 670     นิติปรัชญา                                                                                                  2 (2-0-6)

               (Philosophy of Law)
               (สําหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรี)

LW 671      กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน                                                               2 (2-0-6)

                (Labour Law and Labour Problems)

LW 672      กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ                                                   2 (2-0-6)

                (Comparative Civil Procedure Law)

LW 673      กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย                                                              2 (2-0-6)

                (Bankruptcy and Business Reorganization)

LW 674      การปฏิบัติการทางกฎหมาย                                                                        2 (2-0-6)

                (Legal Practice)

LW 675      กฎหมายพาณิชย์ชั้นสูง                                                                             2 (2-0-6)

                (Advanced Commercial law)

LW 676      ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                      2 (2-0-6)

                (Special Problems in Natural Resources and Environmental Law )

LW 677      กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์                                                                         2 (2-0-6)

                (Law and Economics)

LW 678      กฎหมายอาเซียน                                                                                     2 (2-0-6)

                (Asian Law)

LW 679      กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                     2 (2-0-6)

                (Law on Information Technology)

LW 680      ศึกษาเฉพาะเรื่องทางกฎหมาย                                                                 2 (2-0-6)

                (Special Topics in Law)

LW 681      กฎหมายโทรคมนาคม                                                                             2 (2-0-6)

                (Communication Law )

LW 682      สัญญาระหว่างประเทศ                                                                            2 (2-0-6)

                (International Contracts)

                   หมวดวิชาวิจัย

                   แผน ก

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 710     วิทยานิพนธ์                                                                                      12 หน่วยกิต

               (Thesis)

                   แผน ข

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                                  หน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

LW 701      การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                                                      6 หน่วยกิต

               (Individual Study)