ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
รองผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

ที่ปรึกษาคณะ

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์
รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์
ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ
ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ
ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก
นางสาวสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
นางจิรากร อ่ำจันทร์
นางจิรากร อ่ำจันทร์
เจ้าหน้าที่หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
นายจีระนันท์ ทองเสน่ห์
นายจีระนันท์ ทองเสน่ห์
เจ้าหน้าที่หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์