.

BE AN ICONIC LAWYER

ทำไมถึงน่าเรียน ?

หลักสูตรมีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของตลาด เเละเป็นหลักสูตรที่เรียนวันเสาร์เเละวันอาทิตย์
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ทำงานในส่วนของราชการหรือหน่วยงานเอกชน เป็นต้น
ที่ไม่สามารถมาเรียนในวันธรรมดาได้ เเละสาขามีให้เลือกถึง 6 สาขา
เเละเป็นสาขาที่เปิดมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ปรับกับชีวิตประจำวันได้มากที่สุด

สร้างพื้นฐานทางกฎหมายให้เเน่น

ให้หลักการในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

ศึกษาปัญหาจากสภาพจริงในปัจจุบัน

ต่อภาคการศึกษา
สามารถแบ่งผ่อนชำระเงินได้ 4 ภาคการศึกษา

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ

200,000 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองแล้ว จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในสาขาต่างๆ ดังนี้

 • ผู้ต้องการสอบเป็นอัยการ ผู้พิพากษา ตุลาการศาลปกครอง
 • ผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านกฎหมาย
 • นักธุรกิจ

ต่อยอดสายงาน
อะไรได้บ้าง ?

อาจารย์, นักวิชาการ, นักวิจัย

ผู้พิพากษา, อัยการ, ตุลาการศาลปกครอง

ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ, นิติกร

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นักการเมือง

นักธุรกิจ

สอนโดยอาจารย์ระดับประเทศ

 1. วิชาพื้นฐาน
 2. เรียนเกี่ยวกับเเนวคิดทฤษฎีเเละหลักกฎหมาย เน้นรูปเเบบการนำไปใช้ให้เกิดผลได้จริง
 • น.ม. : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • รับเฉพาะผู้ที่จบสาขานิติศาสตร์เท่านั้น
หลักสูตร 2 ปี โดยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย
 • ระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์
 • ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์
 • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 50,000 บาท
 • ตลอดหลักสูตร ประมาณ 200,000 บาท
  **ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระ ได้ 3 งวด ต่อภาคการศึกษา
สามารถสมัครเรียน ได้ทาง online จาก https://www.dpu.ac.th/applygrad/ และปฎิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
 • ปริ๊นเอกสารยืนยันการสมัคร เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • รอทางมหาวิทยาลัยติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันสอบกับท่านอีกครั้ง
การสมัครและค่าธรรมเนียม
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ***ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียนคนละ 500 บาท
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 5. สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องนำสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. มาด้วย 1 ชุด
 6. ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจริง
 • เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (นางสาวสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก)
  โทร. 029547300 ต่อ 283
 • เจ้าหน้าที่หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (นางจิรากร อ่ำจันทร์)
  โทร 029547300 ต่อ 574
 • เจ้าหน้าที่หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (นายจีระนันท์ ทองเสน่ห์)
  โทร 029547300 ต่อ 428