คณาจารย์

รายนามผู้บริหารหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์


อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์

อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการตลาด


อาจารย์นคร วัลลิภากร

อาจารย์นคร วัลลิภากร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์


รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต


อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์