คณาจารย์

รายนามผู้บริหารหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล
(คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์)

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
(ประธานคณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์
(ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต)

 

 

 

 

 

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์
(อาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์)
 
อาจารย์ ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ
(อาจารย์ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์)

 

 

รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์
(อาจารย์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์)
 
รองศาสตราจารย์นุชทิพย์ ป.บรรจงศิลป์
(อาจารย์ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์)

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์
(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละพัฒนาทางนิติศาสตร์)
 
อาจารย์ ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน 
(รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์)

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สนทร มณีสวัสดิ์
(ผู้อำนวยหารหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์)
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
(รองผู้อำนวยหารหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์)

 

 

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
(ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก

(อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์)