คณาจารย์

รายนามผู้บริหารหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี

รองศาสตราจารย์พินิจ ทิพย์มณี
รักษาการคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรภาคบัณฑิตและภาคพิเศษ


อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์

อาจารย์ ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการตลาด


อาจารย์นคร วัลลิภากร

อาจารย์นคร วัลลิภากร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์