หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ร่วมเเสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ขอเเสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา 2561

ดร.อิงครัต ดลเจิม

วิทยานิพนธ์เรื่อง "การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา"