โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน  3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

กรณีนักศึกษามิได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย  เรียนเพิ่ม 30 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

รายวิชา                  

กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน  3  หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)

LW 803 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์  

เฉพาะนักศึกษาที่มิได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย (ต้องศึกษาในรายวิชาดังนี้เพิ่มเติม)

หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

          LW 530 วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน (3 หน่วยกิต)                                    

          LW 531 วิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (3 หน่วยกิต)                                                                      

          LW 540 วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน (3 หน่วยกิต)                                  

          LW 542 วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 1 (3 หน่วยกิต)                                                   

          LW 550 วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา (3 หน่วยกิต)                                           

          LW 553 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ (3 หน่วยกิต)                                                             

          LW 601 วิชากฎหมายแพ่งชั้นสูง (2 หน่วยกิต)                                                       

          LW 621 วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 2 (2 หน่วยกิต)                                                 

          LW 644 วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (2 หน่วยกิต)   

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชากฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เพิ่มเติม เป็นวิชาเลือก

ทั้งนี้ วิชาเลือกดังกล่าวต้องสอดคล้องกับการทำดุษฎีนิพนธ์ อีกจำนวน 6 หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

          LW 910-01          การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

          LW 910-02          การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

          LW 910-03          การสัมมนาวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

          LW 910-04          การสอบวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิต)                                                                        

          LW 910-05          การสอบวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิต)                                                                  

          LW 910-06          การสอบวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิต)                                                                         

          LW 910-07          การสอบวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิต)                                                                        

          LW 910-08          การสอบวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิต)