โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก

แบบ 1.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ และปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ เท่านั้น)

วิชาปรับพื้นฐาน
-
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิทยานิพนธ์ 48
หน่วยกิต
รวม 48
หน่วยกิต

แบบ 2.1 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ และปริญญาโทสาขาอื่น)

วิชาปรับพื้นฐาน
-
(ไม่นับหน่วยกิต)
วิชาบังคับ * 18
หน่วยกิต
วิชาเลือก ** 6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48
หน่วยกิต
รวม 72
หน่วยกิต

* รายวิชาบังคับในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ จำนวน 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1

  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์และปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ กำหนด

แบบ 2.1

  1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์และปริญญาโทในสาขาวิชาอื่น จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และคณะกรรมการหลักสูตรเห็นควรให้เข้าศึกษาได้
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.00 จากคะแนนเต็ม 4.00 หรือเทียบเท่า
  3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และตามประกาศของมหาวิทยาลัย
  4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ กำหนด

รายวิชา

วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ไม่นับหน่วยกิต) : ประเมินผลเรียนเป็น S หรือ U
ผู้เรียนทั้งแบบ 1.1 และ 2.1 ที่มีคะแนนทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่แรกเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1-2 รายวิชา ตามประกาศดังกล่าว

LA500 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (English for Graduate Studies)
(3-0-9)
LA800 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา (Advanced English for Graduate Studies) (3-0-12)

วิชาปรับพื้นฐาน 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) : ประเมินผลเรียนเป็น S หรือ U

LG801 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ (Legal Research Methodology)
(3-0-12)
วิทยานิพนธ์
LG910 ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
48 หน่วยกิต

วิชาบังคับ (สำหรับผู้เรียนแบบ 2.1)
ผู้เรียนแบบ 2.1 จะต้องเรียนรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ดังนี้

LG602 กฎหมายแพ่งชั้นสูง (Advanced Civil Law)
3(3-0-9)
LG603 กฎหมายอาญาชั้นสูง (Advanced Criminal Law) 3(3-0-9)
LG604 กฎหมายมหาชนชั้นสูง (Advanced Public Law) 3(3-0-9)

และเลือกเรียนรายวิชากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในกลุ่มสาขาต่อไปนี้ 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต

สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 
LG611 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง (Advanced Criminal Justice Administration) 3(3-0-9)
LG612 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง (Advanced Criminal Procedure Law) 3(3-0-9)
LG613 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา (Advanced Problems in Criminal Law) 3(3-0-9)
สาขากฎหมายเอกชน
 
LG621 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง (Civil Law, Advanced Contracts and Torts Law) 3(3-0-9)
LG622 กฎหมายทรัพย์สินชั้นสูง (Advanced Properties Law) 3(3-0-9)
LG623 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชน (Advanced Problems in Private Law) 3(3-0-9)
สาขากฎหมายมหาชน
 
LG631 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง (Advanced Constitutional Law and Political Institution) 3(3-0-9)
LG632 กฎหมายปกครองชั้นสูง (Advanced Administrative Law) 3(3-0-9)
LG633 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน (Advanced Problems in Public Law) 3(3-0-9)
สาขากฎหมายธุรกิจและนวัตกรรม
 
LG641 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมชั้นสูง (Advanced Intellectual Properties and Innovative Law) 3(3-0-9)
LG642 กฎหมายบริษัทและองค์กรธุรกิจชั้นสูง (Advanced Company and Business Organization Law) 3(3-0-9)
LG643 ปัญหาชั้นสูงในสัญญาทางธุรกิจ (Advanced Problems in Business Contract) 3(3-0-9)
สาขากฎหมายการเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 
LG651 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ (Law of Natural Resources) 3(3-0-9)
LG652 กฎหมายการเกษตรและสถาบันการเกษตร (Law of Agriculture and Agricultural Institute) 3(3-0-9)
LG653 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง (Advanced Environmental Law) 3(3-0-9)
สาขากฎหมายการแพทย์
 
LG661 กฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Medical and Public Health Law) 3(3-0-9)
LG662 กฎหมายความรับผิดทางการแพทย์ (Law of Medical Liability) 3(3-0-9)
LG663 ความผิดพลาดทางการแพทย์และเหตุป้องกันได้ (Medical Error and Prevention Cause) 3(3-0-9)

วิชาเลือก (สำหรับผู้เรียนแบบ 2.1)
ผู้เรียนแบบ 2.1 จะต้องเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร