แผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (2 หน่วยกิต)ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 80 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
2
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 910-01 การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
6
LW 910-02 การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
6

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 910-03 การสัมมนาวิทยานิพนธ์
6
LW 910-04 การสอบวิทยานิพนธ์
6
ภาคการศึกษาที่ 2 (12 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 910-05 การสอบวิทยานิพนธ์
6
LW 910-06 การสอบวิทยานิพนธ์
6

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 3 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 910-07 การสอบวิทยานิพนธ์
6
LW 910-08 การสอบวิทยานิพนธ์
6