รายวิชา

รายวิชา (เสริมพื้นฐาน)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 80 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
2

 

รายวิชา (ดุษฎีนิพนธ์)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 910-01 การนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
6
LW 910-02 การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
6
LW 910-03 การสัมมนาวิทยานิพนธ์
6
LW 910-04 การสอบวิทยานิพนธ์
6
LW 910-05 การสอบวิทยานิพนธ์
6
LW 910-06 การสอบวิทยานิพนธ์
6
LW 910-07 การสอบวิทยานิพนธ์
6
LW 910-08 การสอบวิทยานิพนธ์
6

 

รายวิชา (กรณีนักศึกษามิได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
LW 530 วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน 
3
LW 531 วิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3
LW 540 วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 
3
LW 542 วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 1 
3
LW 550 วิชาทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 
3
LW 553 วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ 
3
LW 601 วิชากฎหมายแพ่งชั้นสูง    
2
LW 621 วิชากฎหมายปกครองชั้นสูง 2         
2
LW 644 วิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
2