โลกเปลี่ยนไป จะเรียนแบบเดิม???

โลกเปลี่ยนไป จะเรียนแบบเดิม???