วิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสหากรรมการท่องเที่ยว จัดโครงการทำวิจัยนอกสถานที่ ณ เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำวิจัยจากประสบการณ์จริง โดยสามารถนำความรู้จากวิชาวิจัยมาใช้ในวิชาการตลาดการท่องเที่ยว (tourism marketing) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการตลาดและการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต