นักศึกษา ป.โท สาขาการท่องเที่ยว เข้าร่วมเสนาเรื่องความคาดหวังของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ป.โท และ ป.เอก) ที่มีต่ออาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การจัดการเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยและสาขาวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น