กิจกรรมสัมมนาวิชาการการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาในเรื่องการท่องเที่ยวอาเซียน รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการ