งานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างรุ่นพี่ - รุ่นน้อง '55 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (ป.โท)การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555