การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบรรยายพิเศษและให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านการตลาดการท่องเที่ยว รวมทั้งให้นักศึกษาลงพื้นที่เมืองท่องเที่ยวเพื่อทำวิจัยด้านการตลาดการกท่องเที่ยว (semainr & research)