การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษานำความรู้สู่การปฏิบัติ โดยนักศึกษาลงพื้นแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองชลบุรีแลระยองเพื่อสำรวจและประเมินแหล่งท่องเที่ยวและผลกระทบจากการท่องเที่ยว (tourism impact)