สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ป.โท นำนักศึกษาในหลักสูตรกว่า 40 คน เหินฟ้าสู่ดินแดนล้านนา จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2559 เพื่อศึกษาดูงาน ทำวิจัย และสัมมนาวิชาการ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมทั้งเสริมสร้างมิตรภาพความสมพันธ์ในกลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์