วิชาการจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมืองนำนักศึกษาดูงานและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวในเขตเมืองระหว่างกรุงเทพมหานครกับประเทศมาเลเซีย โดยการศึกษาดูงานในครั้งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันในอีก 2 วิชา คือ วิชาสัมมนาการท่องเที่ยวและวิชาการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยนักศึกษาได้รับความรู้ทั้งในห้องเรียนและประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน