ประมวลภาพงานสายสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ป.โท ปีการศึกษา 2558 และการประกวด Mr.&Ms. International Tourism 2015 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ DPU Cafe' ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Mr.International Tourism 2015 ได้แก่ นายอภิปัญญ์ ตันติวัฒนารมย์ (แกรมมี่) และตำแหน่ง Ms. International Tourism 2015 ได้แก่ นางสาวอรธิรา อาจหาญณรงค์ (น้องเนย) พร้อมตำแหน่งรอง Mr.International Tourism 2015 ได้แก่ นายHuang Xing (ภาคภูมิ) และตำแหน่งรอง Ms. International Tourism 2015 ได้แก่... นางสาวสุวรรณมาต มาตหมาย (น้องเมย์) และผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากรุ่น 58 ได้แก่ นายHuang Xing (ภาคภูมิ) พร้อมด้วยรางวัลพิเศษ คือรางวัลเครื่องแต่งกาย ชายดีเด่น ได้แก่ นายภักดี กลั่นภักดี (บุ๊ค) และรางวัลเครื่องแต่งกาย หญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาววัณณ์นภัสร์ โรจน์วณิชากรณ์ / รางวัล รองเครื่องแต่งกายชาย ได้แก่ นายLeanh Tu และรางวัลรอง เครื่องแต่งกายหญิง ได้แก่ นางสาวอรธิรา อาจหาญณรงค์ (น้องเนย) ...บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของนักศึกษารุ่นน้อง-รุ่นพี่ และศิษย์เก่าที่มาร่วมงานในครั้งนี้กว่า 80 คน