วิชาการจัดการสถานที่และกิจกรรมพิเศษ นำนักศึกษาดูงานของบริษัท Tiffany Show เมืองพัทยา เพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์ ในเรื่องการจัดการสถานที่ การจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดของบริษัท Tiffany การศึกษาดูงานครั้งนี้ สาขาได้จัดโครงการศึกษาดูงานร่วมกับวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวิชาพฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทำวิจัยด้านการตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา