ภาพงานพิธีประสาทปริญญาบัตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ขอแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต ป.โท สาขาการจัดการการท่องเที่ยวที่เข้ารับพิธีประสามปริญญาบัตร จำนวน 19 คน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558