วิชาสัมมนาการท่องเที่ยว วิชาการจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิชาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน จัดกิจกรรมศึกษางานร่วมกันภายใต้โครงการ Grand Andaman โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา และเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากการศึกษาดูงานแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสทำวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวชุมชน (Home Stay)ในเขตจังหวัดภูเก็ตและพังงา