นักศึกษาในวิชา HT 515 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ โดยเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมาเข้าร่วมฟังผลการวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ (เว็บไซต์)ของผู้ประกอบการเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินการตลาดจริงของผู้ประกอบการ 2.เพื่อให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 3.เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและภาคธุรกิจท่องที่ยว กิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท ที่เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมาร่วมงาน เพื่อรับฟังผล และรับมอบรายงานการวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลไปพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป หลักจากเสร็จสิ้นงาน ผู้ประกอบการได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เชิงธุรกิจ รายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน มีดังนี้ 1.คุณพัชรินทร์ มหาสันติปิยะ จากบริษัท ไอดอล ทราเวลเลอร์ จำกัด 2.คุณชัชวาลย์ นันทิยะกุล จากบริษัท MAJOR-TRAVELLER จำกัด 3.คุณมัณฑนา คงปรางค์ จากบริษัท เจแพล ฮอลิเดย์ จำกัด 4.คุณสากล นาคเจริญ จากบริษัท The Jungle House Hotel 5.ว่าที่ ร.ต.พินิจนันท์ ถาวรประดิษฐ์ จากบริษัท เจดีย์ทองการท่องเที่ยว จำกัด 6.คุณธนาวุฒิ สวัสดี จากบริษัท ซีซีที แอนด์ ที จำกัด