วิชา HT 601 การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และวิชา HT 602 การจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมือง นำนักศึกษาตะลุยเก็บข้อมูลการวิจัยและการเปรียบเทียบ การจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมือง ระหว่าง 2 เมืองหลักของอาเซียน คือ สิงคโปร์ กับ กรุงเทพมหานคร โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในพื้นที่ทั้ง 2 วิชา และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาวิเคราะห์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเมือง ของเมืองสำคัญในอาเช๊ยน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียนเพื่อรองรับ AEC