วิชาสัมมนาการท่องเที่ยว HT 701 นำนักศึกษาเหินฟ้าออกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานเก็บข้อมูลการวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในเรื่อง การท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC)รวมทั้งสามารถทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าวได้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทำวิจัยภาคสนามให้แก่นักศึกษา การเดินทางในครั้งนี้ยังได้ศึกษาดูงานและเดินทางร่วมกับเรือสำราญระดับโลก (Cruise Ship) เพื่อเพื่มประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านการท่องเที่ยวของประเทศ อาเซียนเพื่อรองรับ AEC