นักศึกษาในวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยา เพื่อทำรายงานวิจัยด้านการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้จาก 3 วิชา ที่ได้เรียนไป ได้แก่ วิชาวิจัย วิชาสถิติ และวิชาการตลาด โดยให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงด้านการวิจัย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนในการทำวิทยานิพนธ์