วิชาการจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมือง (Urban Tourism)ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการท่องเที่ยวในเขตเมือง โดยใช้กรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา โดรงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวในเขตเมืองจากสถานที่จริงของกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา การศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรุกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมงานและรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมใบหยกสกาย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของกรุงเทพมหานคร