นอกเหนือจากการเรียนที่ต้องมุ่งมั่นเพื่อให้จบเป็นบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพแล้ว การทำกิจกรรมควบคู่ไปพร้อมกับการเรียนจะทำให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะนอกจากจะได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วเรายังได้เรียนรู้และฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะซึ่งจะทำให้เราได้รู้จักสังคมกว้างยิ่งขึ้น