ตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตน หากมีรายการเอกสารใดที่นักศึกษาต้องแก้ไข หรือส่งให้กับฝ่ายทุนการศึกษาเพิ่มเติม ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวันที่กำหนดโดยเคร่งครัด      ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลของตน หากมีรายการเอกสารใดที่นักศึกษาต้องแก้ไข หรือส่งให้กับฝ่ายทุนการศึกษาเพิ่มเติม ขอให้นักศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวันที่กำหนดโดยเคร่งครัด