ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Finance and Accounting Department


ความเป็นมา


ฝ่ายการเงินและการบัญชี เริ่มก่อตั้งขึ้นในวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อปี พ.ศ. 2511 มีชื่อเมื่อแรกตั้งว่า “กองคลังและพัสดุ” ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายการเงินและการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณ ให้บริการรับ-จ่ายเงิน ให้บริการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ และบริการข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนด้านการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร

พันธกิจ


  • ให้บริการรับ-จ่ายเงินแก่นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการเบิกจ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  • ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย ด้วยการตรวจสอบใบสำคัญและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
  • จัดทำรายงานต่าง ๆ สำหรับผู้บริหาร ทั้งรายงานประจำเดือน และรายงานประจำปี รวมทั้งรายงานอื่น ๆ ตามคำร้องขอของผู้บริหาร
  • วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและบัญชี เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในอนาคต
  • แก้ไขปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชี ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
  • ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความสะดวก สามารถบริการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีตามหลัก COSO
  • พัฒนาบุคลากรให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ มีทักษะ สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์ปัจจัยและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา


“รับ-จ่ายถูกต้อง สอดคล้องนโยบาย ประทับใจผู้ใช้บริการ”

วิสัยทัศน์


ให้บริการทางด้านการเงิน การเบิกจ่ายพัสดุ และข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและการบัญชี ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมที่พัฒนากระบวนการในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบงานที่ทันสมัย ให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด

ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Finance and Accounting Department