ฝ่ายทะเบียน

รายละเอียดการกู้ยืม

• การเตรียมเอกสารการกู้

 1. เอกสารของนักศึกษาผู้กู้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ( รูปชุดนักศึกษา จาก สถาบันที่จบมา หรือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
  • คำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน www.studentloan.or.th (ส่งภาคเรียนละ 1 ครั้ง) วิธียื่นกู้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
  • ใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม
  • หนังสือรับรองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 1 กิจกรรม ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

  ** กรณี เคยกู้จาก สถาบันเดิม ให้นำเอกสารเพิ่มเติม มาส่งด้วย ดังนี้
  • สำเนาสัญญา หรือ สำเนาใบยืนยันการกู้ที่เคยกู้
  • ข้อมูลการโอนเงิน << คลิ๊กดูตัวอย่าง , นศ.ทำได้ ใน www.studentloan.or.th (ตรวจสอบยอดหนี้) กรณีกู้ต่อเนื่อง วิธี Print
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกธนาคารกรุงไทย (สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)

 2. เอกสารของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)
  ** กรณี เคยกู้จาก สถาบันเดิม ให้นำเอกสารเพิ่มเติม มาส่งด้วย ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
  • สำเนาใบมรณะบัตร
  • สำเนาใบสุทธิสงฆ์
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
  • ใบรับรองแพทย์ (กรณี ป่วยไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่สามารถขีดเขียนลายมือตนเอง ลงในเอกสารได้)
  • สำเนาใบหย่า
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีที่ชื่อผู้ปกครองไม่ตรงกับใบหย่าต้องมี)
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากสถานที่ทำงาน (กรณีบิดามารดาเป็น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือทำงาน บริษัท และ มีสลิปเงินเดือนทั้ง 2 คน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน ณ วันส่งเอกสาร หากเป็นสำเนาเจ้าของเอกสารต้องเซ็นรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง) รูปถ่าย + แผนผังที่ตั้งที่อยู่อาศัย ของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

 3. เอกสารของผู้รับรองรายได้ (เอกสารทุกใบเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาด้วยลายมือเจ้าของเอกสารเอง ห้ามรับรองแทนกัน)
  ** กรณี บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีหนังสือรับรองจากสถานที่ทำงาน
  ต้องใช้ >> หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 << ทั้ง ลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ให้ใช้เอกสารชุดเดียวกัน
  • หนังสือรับรองสถานภาพ กรณี บิดา มารดา แยกกันอยู่โดยมิได้จดทะเบียนหย่า หรือ นศ. ไม่ได้มี บิดา มารดา เป็นผู้ปกครอง (ต้องให้ผู้รับรองรายได้ ลงรายมือชื่อ)
  • หนังสือรับรองการไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาคค่ำและภาคพิเศษ เท่านั้น (ต้องให้ผู้รับรองรายได้ ลงรายมือชื่อ)
  • สำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (สำเนาบัตรต้องไม่หมดอายุ)
  • หนังสือรับรองตำแหน่งของผู้รับรอง กรณีบัตรผู้รับรองหมดอายุ (หนังสือรับรองตำแหน่งต้องเป็นปีปัจจุบัน)

• การเข้าระบบ กยศ.

 1. นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืม กยศ. ได้ทาง https://www.dpu.ac.th/fund/studentloan.html

การลงทะเบียนเรียน

• กำหนดการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า (ป.ตรี)
  • เทอม 1 : วันที่ 25-27 ก.ค.66
  • เทอม 2 : วันที่ 12-15 ธ.ค.66
  • เทอมฤดูร้อน : วันที่ 28-31 พ.ค.67

 2. ลงทะเบียนเรียนตามกำหนด
  • เทอม 1 : วันที่ 8-10 ส.ค. และ 15 ส.ค.66
  • เทอม 2 : วันที่ 9-12 ม.ค. และ 15 ม.ค.67
  • เทอมฤดูร้อน : วันที่ 4-6 มิ.ย. และ 10 มิ.ย.67

 3. ลงทะเบียนล่าช้า
  • เทอม 1 : วันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย. 66
  • เทอม 2 : วันที่ 1-2 ก.พ. 67
  • เทอมฤดูร้อน : วันที่ 27-28 มิ.ย.67

• กำหนดการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

 1. ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน รายวิชา
  - เทอม 1 : วันที่ 28-29 ส.ค.66
  - เทอม 2 : วันที่ 29-30 ม.ค.67
  - เทอมฤดูร้อน : วันที่ 24-25 มิ.ย.67

• ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

 1. นักศึกษาสามารถศึกษาข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนได้ที่ Registration_Online

การชำระค่าเทอม

• ชำระได้ช่องทางไหนบ้าง

 • น้องๆ สามารถชำระค่าเทอมได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
  1. ATM
  2. Mobile Banking
  3. Internet Banking
  4. ระบบ SLCM
   • K Plus Payplus
   • Credit Card (Visa, Master Card, JCB)
   • Debit Card
   • Wechat pay
   • Alipay
   • Union Pay
   • QR Code (ThaiQR)

• ผ่อนจ่ายได้กี่เดือน

 1. สำหรับนักศึกษาที่ถือบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด

• วิธีการตรวจสอบยอดค้างชำระและการทำรายการชำระเงินในระบบ SLCM

 1. นักศึกษาสามารถศึกษาวิธีการตรวจสอบยอดค้างชำระและการชำระเงิน ได้ที่ Payment_SLCM

• เวลาทำการ ของฝ่ายการเงิน

 1. จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ทุนการศึกษา

• มีทุนสำหรับนักศึกษาปัจจุบันไหม

 1. มหาวิทยาลัยฯ มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน หลากหลายทุนค่ะ
  นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dpu.ac.th/bachelor-foundations.html
  หรือติดต่อสอบถามตรงได้ที่ ฝ่ายทุน อาคารอธิการบดีชั้น 3

• รายละเอียดทุนพี่แนะนำน้อง

 1. รุ่นพี่ DPU (นักศึกษาปัจจุบัน ปี1-4) ได้รับทุนส่วนลดค่าเทอม
  กรณีแนะนำน้อง หรือเพื่อนมาสมัครเรียน โดยจะได้รับทุนส่วนลดตามโปรโมชันปัจจุบัน
 2. น้อง (ม.6, ปวช., ปวส.) ได้รับทุนส่วนลดตามโปรโมชันปัจจุบัน
  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด)

สำนักกิจการ นศ.

กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนฯ

• การขอยืมกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนฯ

 1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาฉุกเฉินทางด้านการเงินในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ (ค่าเทอมและค่าเช่าหอพักเป็นหลัก) กองทุนอาจพิจารณาเป็นเงินให้เปล่าหรือเป็นเงินให้ยืม อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 10,000บาท

• ช่องทางการติดต่อ

 1. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่
  สายงานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10 หรือ โทร. 02-9547300 ต่อ 489

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

• เอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

  การยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 1. นักศึกษาชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร (รด.) เมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ย่าง 21 ปี ต้องมายื่นเอกสารเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองประจำการ
  เอกสารที่ต้องเตรียม
  • แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://www.dpu.ac.th/sao/download.html )
  • สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหนังสือสำคัญ (สด.9) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหมายเรียก (สด.35) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาฉบับจริง 1 ฉบับ + สำเนา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ติดต่อขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 2)
  • สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล และใบแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร (ถ้ามี)
   ** หากภูมิลำเนาทหารอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้เอกสารอย่างละ 3 ฉบับ**
 2. นักศึกษาผู้ที่เคยผ่อนผันทหารมาแล้ว
  • ให้ส่งเฉพาะเอกสารสำเนา สด.43 จำนวน 2 ฉบับ
   ** พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และใส่เลขทะเบียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ มาด้วยส่ง ขอให้ส่งให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น**
   ** หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาไม่มายื่นเอกสาร นักศึกษาต้องเข้าเกณฑ์ทหารตามที่กฎหมายกำหนด **

• ช่องทางการส่งเอกสาร

 1. นักศึกษาสามารถส่งเอกสารขอผ่อนผันทหาร ทางไปรษณีย์มาที่
  สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

• ช่องทางการติดต่อ

 1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3
  โทร. 02-9547300-29 ต่อ 854, 438
  หรือ 089-827-1240

สิ่งอำนวยความสะดวก

Facitily

• เวลาเข้าใช้บริการสำหรับ Facility ต่างๆ

โรงยิม
จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ - อาทิตย์
รอบที่ 1 : เวลา 08.30-16.30 น.
รอบที่ 2 : เวลา 16.30-19.45 น.
ไม่เปิดให้บริการ
หมายเหตุ : เนื่องจากตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ Covid-19 จึงยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ

สระว่ายน้ำ
จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ - อาทิตย์
รอบที่ 1 : เวลา 08.30-10.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 16.30-19.45 น.
ไม่เปิดให้บริการ
หมายเหตุ : เนื่องจากตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ Covid-19 จึงยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ

ฟิตเนส
จันทร์ - ศุกร์ เสาร์ - อาทิตย์ ค่าบริการ
รอบที่ 1 : เวลา 08.30-12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 13.00-16.00 น.
รอบที่ 3 : เวลา 16.30-19.45 น.
ไม่เปิดให้บริการ นักศึกษา/บุคลากร : ฟรี
ศิษย์เก่า : 40 บาท
หมายเหตุ : เนื่องจากตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ Covid-19 จึงยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ

DPUX
ห้องประชุมเล็ก ห้องประชุมใหญ่ ห้อง Startup Club (ห้องกลาง)
จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ไม่เปิดให้บริการ

**หมายเหตุ : ต้องเขียนใบขออนุญาต
ใช้ห้องทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ dpu x
จันทร์-ศุกร์ : 08.30-18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ : ไม่เปิดให้บริการ

**หมายเหตุ :
1. ต้องเขียนใบขออนุญาตใช้ห้องทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ dpu x
2.ถ้าในกรณีมีงานอีเว้น ทางdpu x จะไม่เปิดให้บริการเนื่องจากต้องใช้สถานที่ในการเตรียมงาน
เปิดให้บริการ 24 ชม.
(ต้องสมัครเป็นสมาชิก Startup Club หรือ เข้าชมรม Startup Club จึงจะสามารถใช้บริการได้)
หมายเหตุ : เนื่องจากตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ Covid-19 จึงยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ

หอพักนักศึกษา

• ค่าหอเท่าไหร่

 1. DPU 1 : ค่าเช่าหอพัก 4,500 บาท/เดือน
 2. DPU 2 : ค่าเช่าหอพัก 4,500 บาท/เดือน
 3. DPU 5 : ค่าเช่าหอพัก 4,200 บาท/เดือน
 4. *สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก DPU เพิ่มเติมได้ที่ 02-954-7300 ต่อ 858

• หอพักบริเวณใกล้เคียง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 1. ข้อมูลหอพักใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ https://www.dpu.ac.th/dorm/

คำถามที่พบบ่อย

พิธีประสาทปริญญาบัตร

• กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร

 1. วันซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่
  • วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.66
  • ฝึกซ้อมใหญ่ เวลา 08.00-16.30 น.
  • ถ่ายภาพหมู่ เวลา 08.30-16.00 น.

 2. วันพิธีประสาทปริญญาบัตร

• การรายงานตัวบัณฑิต

 1. สามารถรายงานตัวได้ผ่านระบบ SLCM ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  (ซึ่งโดยปกติในแต่ละปีจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน)

• ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวบัณฑิต

 1. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวบัณฑิต
  - ระดับปริญญาตรี 4,500 บาท
  - ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาโท ปริญญาเอก 5,000 บาท
  (ไม่รวมค่ามัดจำชุดครุยและค่ากรอบรูป)

การเรียน-การสอนช่วงเปิดเทอม

• เปิดเทอมเมื่อไหร่

 1. การเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
 2. เทอม 1 : 15 ส.ค. 2566
 3. เทอม 2 : 15 ม.ค. 2567
 4. ภาคฤดูร้อน : 10 มิ.ย.2567