DPU ร่วมจัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

          สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา DPU และนักศึกษาทั่วไป "ถวายงานผ่านภาษา ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ร่วมโดยการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ " รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์ดิน ขจัดสิ้นภัยพิบัติ " ในวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์