หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565

งานประชุมที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ด้าน Wellness ศาสตร์ด้านชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สุขภาพและความงาม และธุรกิจเชิงสุขภาพ

จึงขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (4th SMART : The Fourth Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand)

ภายใต้หัวข้อ “ไทยแลนด์เวลเนส ก้าวที่ยิ่งใหญ่ สู่ศูนย์กลางด้านความงามระดับโลก”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายท่าน ในการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้าน Wellness ครอบคลุมทุกแขนง อาทิ โควิด-19 งานเลี้ยงที่มีวันเลิกรา, วิถีชีวิตและรหัสพันธุกรรม, เวชบำบัดทางเลือกเพื่อสุขภาพ, แนวโน้มเวชศาสตร์ความงามกับการดูแลสุขภาพ, การจัดการสุขภาพที่ดี การตลาดและธุรกิจเชิงสุขภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการในหลายด้าน อาทิ ด้านวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ด้านนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ด้านสังคมศาสตร์ ฯลฯ

โดยงานจัดขึ้นวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565) และส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565) ได้ที่ https://bit.ly/3Nr4fAQ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ DPU โทร. 0-2954-7300 ต่อ 853 หรือคลิก https://bit.ly/3GaQtzJ