มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 
ให้แก่ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 12  มหาบัณฑิต รุ่นที่ 34  ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 8  และ บัณฑิต รุ่นที่ 48 
ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu

dpu