คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ชวนร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 “กฎหมายกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”

            คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนนักวิชาการและผู้สนใจร่วม งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “กฎหมายกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”ผ่านระบบ VDO Conference ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์รวมถึงการค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่มกฎหมายเอกชนและธุรกิจ กลุ่มกฎหมายมหาชน กลุ่มบทความกฎหมายและบทความทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ

            โดยมีกำหนดส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 095-0607191 (คุณสุรีรัตน์), 081-6223821 (คุณจิรากร),082-2215861 (คุณจิรนันท์) หรือดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://law.dpu.ac.th/lawpridi-conference/index.html

DPU