โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

บริการของศูนย์บริการวิจัย

การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

ศูนย์บริการวิจัยยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยและการบริหาร จัดการงานวิจัยแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป อาทิ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการใช้สถิติเพื่อการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล

 

การฝึกอบรม/สัมมนา

  การที่จะให้ได้มา ซึ่งผลการวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการวิจัยโดย เฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบงานวิจัยรวมทั้งการสร้างการใช้เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิจัยเป็นอย่างดี ศูนย์บริการวิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้เปิดให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

 

ให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย

คลินิกวิจัยของศูนย์บริการวิจัยยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยและการบริหาร จัดการงานวิจัยแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป อาทิ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบงานวิจัยการใช้สถิติเพื่อการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล

 

งานประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการ <<<

งานประชุมวิชาการด้านการศึกษา <<<

 

Go to top of page