โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center

งานวิจัย

ออนโทโลยีพ็อพพิวเลชันจากเอกสาร สำหรับโดเมนการท่องเที่ยว

นักวิจัย: ผศ.ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ | สังกัด: วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT)

การสำรวจเพื่อพัฒนาแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักวิจัย: อาจารย์ ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์ | สังกัด: คณะศิลปศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อบันทึกเส้นทางการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

นักวิจัย: ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ | สังกัด: วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE)

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ประเภทเกม เพื่อให้ความรู้ในเรื่องกฎระเบียบและข้อปฏิบัติในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

นักวิจัย: ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ | สังกัด: วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

การสกัดและเก็บรวบรวมความสัมพันธ์ ‘ส่วนของพืชสมุนไพร-สรรพคุณทางยา’จากเอกสารบนเว็บ

นักวิจัย: รศ.ดร. ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ และ อาจารย์สำราญ ไผ่นวล | สังกัด: วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
Go to top of page