โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center


15 Jan 16: “การใช้ Regression Models ในงานวิจัย”

ศูนย์บริการวิจัย  ร่วมกับชุมชนนักวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง “การใช้  Regression Models ในงานวิจัย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพ  โหตระกิตย์ (5 – 2) ชั้น 5 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Go to top of page