โทรศัพท์: 02-9547300 ต่อ 528,128 วารสารสุทธิปริทัศน์ ต่อ 646 อาคาร 1 ชั้น 1 | E-mail: research@dpu.ac.th

DPU Research Service Center


23 Nov 15: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในงาน ประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอนระดับชาติ ครั้งที่ 3

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอนระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การเรียนรู้สู่อนาคต: ตอบโจทย์โลกดิจิตอล” โดยมี  รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเรียนรู้สู่อนาคต: ตอบโจทย์ดิจิตอล” โดยวิทยากรผู้ทรงวุฒิ จากนั้นจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) ชั้น 5 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558  สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดที่ศูนย์บริการวิจัย มธบ.โทร 02-954-7300 ต่อ 632, 633  

Go to top of page